เยือนเมืองบั้งไฟโก้ยโสธร (2 วัน 1 คืน)

วันแรก

               ช่วงเช้า กราบพระธาตุอานนท์ที่วัดมหาธาตุ เยือนอาคารโบราณย่านวัดสิงห์ท่า แล้วออกเดินทางไปชมแหล่งโบราณคดีดงเมืองเตยที่ อ .คำเขื่อนแก้ว(25 กม.) เลยไปกราบพระพุทธรูปหยกขาวองค์ใหญ่สุดในประเทศไทย และรูปปั้นพระสายวิปัสสนาของอีสานในมหาเจดีย์ ที่วัดพระพุทธบาทยโสธร(+ 35 กม.) ชมมาลัยข้าวตอกที่วัดหอก่อง รับประทานอาหารกลางวันที่ อ.มหาชนะชัย

 

 

 

 

               ช่วงบ่าย ชมธาตุก่องข้าวน้อย และเดินทางไปเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หมอนขวาน ผ้าขิดที่บ้านศรีฐาน พักในเมืองยโสธร (ระยะทางรวมประมาณ 170 กม.)

วันที่สอง

               ช่วงเช้า เดินทางไปสัมผัสธรรมชาติ ที่ภูหมากพริก อ.กุดชุม(65 กม.) แล้วย้อนกลับไปชมความอลังการของโบสถ์คริสต์ไม้ที่บ้านซ่งแย้(Unseen Thailand) รับประทานอาหารกลางวันที่ อ.กุดชุม

               ช่วงบ่าย แวะซื้อสินค้าหัตกรรมเครื่องจักสานที่บ้านนาสะไมย์ และบ้านทุ่งนางโอก ซื้อปลาส้ม และลอดช่องของฝากขึ้นชื่อในเมืองยโสธรแล้วเดินทางกลับภูมิลำเนา (ระยะทางรวมประมาณ 140 กม )

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต 2 เลขที่ 264/1 ถนนเขื่อนธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร. 045-243770, 045-250714 โทรสาร 045-243771