1. เยือนเมืองศิลปะและวัฒนธรรมอีสานใต้อุบลราชธานี (2 วัน 1 คืน)

 

วันแรก

               ช่วงเช้า กราบพระเจ้าใหญ่อินทร์แปง วัดมหาวนาราม ออกเดินทางไปเยือนศูนย์ศิลปาชีพบ้านยางน้อย (33กม.) ย้อนกลับเข้าตัวเมือง แวะชมธรรมมาสน์สิงห์เทินปราสาท และกราบพระธาตุสวนตาลที่บ้านชีทวน ชมเครื่องทองเหลืองและผ้าไหมที่บ้านปะอาว รับประทานอาหารกลางวันในตัวเมืองอุบล

 

 

               ช่วงบ่าย กราบอัฐิหลวงปู่ชาที่วัดหนองป่าพง ชมหอไตรกลางน้ำวัดทุ่งศรีเมือง ชมอุโบสถศิลปะสามประเทศที่วัดสุปัฏนาราม ชมอุโบสถรูปเรือสุพรรณหงส์ที่วัดสระประสานสุข กราบพระบรมสารีริกธาตุที่วัดพระธาตุหนองบัว พักในเมืองอุบลฯ (ระยะทางรวมประมาณ 100 กม.)

 

 

วันที่สอง

               ช่วงเช้า เดินทางไป อ.พิบูลมังสาหาร (45 กม.) เยือนแก่งสะพือ และหมู่บ้านทำฆ้องบ้านทรายมูล มุงสู่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม (+ 55 กม.) ชมภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ผืนยาวที่สุดในประเทศไทยและทิวทัศน์แม่น้ำโขงชายแดนไทย-ลาว (ในฤดูฝนสามารถเลยไปชมน้ำตกแสงจันทร์ Unseen Thailand ได้) รับประทานอาหารกลางวันที่ อ.โขงเจียม

 

 

               ช่วงบ่าย เยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ ช้อปปิ้งที่ตลาดด่านพรมแดนช่องเม็ก เดินทางกลับอุบลฯ หรือภูมิลำเนา (ระยะทางรวมประมาณ 250 กม.)

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต 2 เลขที่ 264/1 ถนนเขื่อนธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร. 045-243770, 045-250714 โทรสาร 045-243771